Phần B - Thực hành lập báo cáo Kế toán Thuế

CÁC BÁO CÁO KẾ TOÁN THUẾ CẦN THỰC HÀNH

Các báo cáo nhận được sau khi thực hành (nhận file Excel qua email):

Bộ báo cáo tài chính theo thông tư 133

Báo cáo thuế GTGT và Thuế thu nhập doanh nghiệp

Liên hệ tư vấn - hỗ trợ