Hệ thống hóa kiến thức Kế toán Thuế căn bản

Thực hiện theo các bước sau:

1. Tham khảo tóm tắt bài giảng

2. Làm bài Test kiểm tra

3. Xem điểm ngay sau khi nộp bài Test

4. Tham khảo phần phân tích đáp án các câu bị sai

Học phần 1: Mô hình doanh nghiệp và hệ thống kế toán

Bài giảng tóm tắt

Học phần I - Gioi thieu chung (220422).v4.pdf

Bài TEST kiểm tra

2 lưu ý sau khi làm xong bài Test :

1. Kết quả bài Test: Click "Xem điểm số "

Tổng điểm: 6 điểm / 10 câu

2. Tham khảo phần phân tích đáp án đối với các câu trả lời sai