Hệ thống hóa kiến thức Kế toán Thuế căn bản

Thực hiện theo các bước sau:

1. Tham khảo tóm tắt bài giảng

2. Làm bài Test kiểm tra

3. Xem điểm ngay sau khi nộp bài Test

4. Tham khảo phần phân tích đáp án các câu bị sai

Học phần 2: Quy trình ghi nhận nghiệp vụ kế toán

Bài giảng tóm tắt

Học phần II - Quy trình kế toán (220422).v2.pdf