Hệ thống hóa kiến thức Kế toán Thuế căn bản

Thực hiện theo các bước sau:

1. Tham khảo tóm tắt bài giảng

2. Làm bài Test kiểm tra

3. Xem điểm ngay sau khi nộp bài Test

4. Tham khảo phần phân tích đáp án các câu bị sai

Học phần 4: Lập và đọc hiểu Báo cáo tài chính

Bài giảng tóm tắt

Học phần IV - Lập & đọc hiểu BC Tài chính(220427).v2.pdf

Bài TEST học phần IV

Top các bạn điểm cao được cấp tài khoản phần mềm miễn phí đợt 2 - 05/2022.