Giải pháp lập báo cáo Kế toán - Thuế trực tuyến trên nền tảng Google Cloud

Dành cho thành viên Profic Accounting

1. Hệ thống hóa kiến thức căn bản (4 học phần chính)

2. Thực hành lập các Báo cáo tài chính - Thuế áp dụng cho DN vừa và nhỏ (TT 133)

3. Trải nghiệm App Profic online "real-time" các báo cáo quản trị dành cho Sếp

4. Thực hành các kỹ năng Excel để lập báo cáo tài chính / bảng lương / quản lý hàng hóa

5. Trao đổi vướng mắc, chia sẻ kinh nghiệm thực tế với Giảng viên

6. Training 1-1 (Set up hệ thống - Lập báo cáo - Kiểm tra - Quản lý phòng kế toán )

Đăng ký thành viên miễn phí

Quy trình khóa học:

Phần A: Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết nền tảng