VI   EN  

Cung cấp giải pháp và Bồi dưỡng kiến thức về Kế toán Thuế ứng dụng

Lộ trình bồi dưỡng kiến thức Kế toán Thuế ứng dụng

Về Profic Việt Nam

Profic Vietnam, thành viên của Profic Group, cung cấp giải pháp quản trị Kế toán Thuế cho doanh nghiệp FDI:

Các dự án tiêu biểu đội ngũ tư vấn Profic Group đã tham gia:

Ban Tư vấn - Đào tạo

Đối tác Tư vấn - Đào tạo