VI EN

Công cụ - Tài liệu hữu ích

Ưu đãi miễn phí tháng 10/2022

Workshop Online

Tối thứ 6 hằng tuần (20.00pm-21.30pm)

Workshop Offline tại VP HCM

Thứ 7 hằng tuần (9.30am -11am)


  • Danh sách mời theo thứ tự đăng ký

  • Workshop Offline giới hạn thành viên tham gia để tăng hiệu quả thực hành

Bồi dưỡng phương pháp Đọc hiểu - Kiểm tra nhanh Báo cáo Tài chính và Báo cáo Thuế

Hướng dẫn truy cập tài liệu hữu ích_Profic Accounting (220923).v4.pdf